2501 Third Line Foxcreek Plaza Oakville, ON L6M 5A9  Local: (905) 469-5657
Flower Delivery
HEAVEN SCENT FLOWERS delivery area:
In addition to local flower delivery in Oakville, Ontario (ON), HEAVEN SCENT FLOWERS provides floral delivery services to the following nearby areas:
  • Markham, Ontario (ON)
  • Richmond Hill, Ontario (ON)
  • Mississauga, Ontario (ON)
  • Brampton, Ontario (ON)
  • Hamilton, Ontario (ON)
  • Scarborough, Ontario (ON)
  • Toronto, Ontario (ON)
  • Etobicoke, Ontario (ON)
  • Burlington, Ontario (ON)
  • Stoney Creek, Ontario (ON)
In addition to local flower delivery in postal code L6M 5A9, HEAVEN SCENT FLOWERS provides floral delivery services to the following nearby postal codes:

L0P
L0R
L4T
L4X
L5N
L6L
L6M
L6X
L7L
L8H
L8L
L9C
M8V
M8W
M9W